Service

  • Home
  • Service
  • CAREER TESTING

แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ (CAREER TEST) 

         แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ (Career test) คือ แบบทดสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ลักษณะและคุณลักษณะของคุณ ช่วยให้คุณค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของคุณและใช้เพื่อค้นหาเส้นทางอาชีพบุคลิกและความพึงพอใจที่เหมาะสมกับคุณ

1) ถาม: Career test  ถูกพัฒนามาอย่างไร?

   ตอบ: แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ (Career test)  เป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ในปัจจุบัน Career test  ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตามสภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้สอบในประเทศไทย

2) ถาม: ทำไมถึงควรทำ Career test?

   ตอบ: เพราะการวางแผนเป็นข้อได้เปรียบที่จำเป็นดังนั้นการทำ Career test  จะทำให้คุณตระหนักถึงเป้าหมายของอาชีพและการทำงานที่เหมาะสมกับตนเองในอนาคตอีกทั้งรู้จักให้คุณรู้จักการพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ซึ่งเป็นการช่วยให้ค้นหาตัวตน ทำให้เส้นทางการศึกษาของคุณง่ายขึ้น

3) ถาม : Career test ทดสอบอะไรบ้าง ? "

    ตอบ : การทดสอบจะวิเคราะห์หัวข้อตามหลักเกณฑ์ 3 ข้อ:

             - ความสนใจ (Interesting)

            - บุคลิกภาพ (personality)

            - ความถนัดแต่ละด้าน เช่น ด้านการคำนวณ และภาษา ฯลฯ (IQ)

     การทดสอบทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง แบบทดสอบจะเป็นคำสอบถามที่ใช้เกณฑ์ 3 ประการดังกล่าวข้างต้นเพื่อสรุปผลเป็น 20 อาชีพที่เหมาะสมกับตัวตนของคุณ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะอธิบายผลการทดสอบและให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนเส้นทางการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุด

4)  ถาม: ใครเหมาะสมที่จะทำ Career Career ?

  ตอบ: เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปมีความเหมาะสมที่จะเข้ารับการทดสอบ ซึ่งเนื้อหาทดสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

5) ถาม : Career test ของเราแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร? "

 ตอบ: การทดสอบอาชีพโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพเท่านั้น แต่เราจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ (ความสนใจความถนัดและ IQ ) ในการพิจารณา Career test ของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างจากการทดสอบในต่างประเทศโดยใช้กระบวนทัศน์ที่แตกต่างกัน

6) ถาม : "แต่ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องการจะเป็นอย่างไร" จำเป็นต้องทำ Career test อีกหรือไม่ ?

    ตอบ : นั่นเป็นเหตุผลที่ดีที่คุณควรจะทำแบบทดสอบ Career test เพราะแบบทดสอบนี้จะช่วยให้คุณยืนยันความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพและเรียนรู้วิธีการวางแผนการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุอาชีพในฝัน