Service

  • Home
  • Service
  • VISA APPLICATION

การสมัครวีซ่า (VISA  APPLICATION)

สำหรับนักเรียนที่มีแผนการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปศึกษาต่อ เรามีบริการในการช่วยคุณ

ทำวีซ่ารวมถึงการกรอกเอกสารและแบบฟอร์มทั้งหมด และให้คำแนะนำการเตรียมเอกสารส่วนบุคคล

การจัดตารางการขอวีซ่าและการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ เรายังดูแลเรื่องการติดต่อทั้งหมดกับโรงเรียน

และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนของเรา

หมายเหตุ: นักเรียนต้องเดินทางไปสถานทูตด้วยตนเองตามระเบียบฯ