Service

  • Home
  • Service
  • CONSULTING & PLANING

การให้คำปรึกษาและวางแผนการเรียน (Consulting & planning)

ไม่ว่าจะเป็นการไปศึกษาต่อในอเมริกาหรืออังกฤษ การจะเข้ามหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ให้ได้

นั้น ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความชอบและความถนัดของเด็กที่จะเข้า

ไปเรียน ดังนั้น การวางแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยพ่อแม่หรือที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ

และมีผลงานที่ดีแล้วนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง คำปรึกษาที่ดีๆ นั้นใช่ว่าจะต้องแลกด้วย

การเสียเงิน เสียทองเสมอไป ในทางตรงกันข้าม คำปรึกษาที่ดีที่สุด และผลงานที่ดีที่สุด อาจได้มา

จากคำแนะนำของคนใกล้ตัว หรือจากครูที่สอน ทั้งที่โรงเรียน และที่กวดวิชา หรืออย่างบริษัทฯ

เราเราทำงานเหล่านี้ให้ฟรีๆ เพียงเพราะเรามีเจตนาเพื่อช่วยเหลือให้เด็กๆ ที่ตนเองสอนได้สร้าง

ผลงานที่ดีที่สุด และได้กลับมาเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติจริง เรายินดีให้คำปรึกษา

และบริการวางแผนการเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองเพื่อค้นหาตัวตน